Мұхаммедке пайғамбарлық келгені

Жаллат асми факің-қажы дана, Халық еттің мақұлықаттың бәрін һама. Достыңа уахи келген оқиғасын, Айтпағыма иланғайсың асан маңа. Расулының жасы шарфы(шарсы) қырыққа келді, Көрінген тас, ағаштар(ағашлар) сәлем берді. Ғайыптан неше түрлі сөз естіліп, Әр не түрлі алты айғаша түстер көрді. Мұныңмен алты ай һәм тамам болды, Бір күні ғар қасіретке Расул барды.. Сол жерде жалғыз өзі отырғанда, Көздерін ғал бақылап, ұйқы алды. Жебірейіл сол мезгілде келді жетіп, Оятты пайғамбарды бір тербетіп. Қараса атырабына еш адам жоқ, Көздері және кетті ұйқыға елтіп. Жебірейіл пайғамбарға және келді: "Тұрғыл!"- деп, жағымды әуез берді. Оянып атырабына назар салып, Есігінде бір адам тұр, әне, көрді. Ол адам тысқа шығып кетті жүріп, Орыннан ғұміт һәм барды тұрып. Сафа мен Маруа таудың арасында Бір мәрте бабын жазды паруаз қылып. Көтермей аяқтарын жерде тұрды, Аспанға ұзайғаннан басы жетті. Күншығыс, күнбатыстың баршасын һәм Жазғанда қанаттары алып кетті. Пайғамбар назар салып көрді, әні, Бар еді алты жүз мың қанаттары. Төрт бұрышын дүниенің жабар еді, Егерде жерге түссе, жалғыз қыры. Бар еді шағидланған жүзінде нұр, Маңқысы ағызасында бірнеше тұр. Періште малақлардың ішінде һәм, Көрмекке артық сұлу оның(аның) тұр. Ол айтты: - Мен, Жебірейіл, сөзім тыңда! Алланың пәрменімен келдім мұнда. Фазылымен Алла сізге кәрім етіп, Пайғамбарлықты мағбас етті анысы жанға! - Міне, - деп, қалтасынан хат шығарып, Расулға: - Оқығыл! - деп, берді Ялып. Жәннаттың хысырыиарымен жазған еді, Деп айтты: - Оқымаймын, хатты танып. Жебірейіл Мұхаммедке келді жетіп, Бір қысты қанатымен марқұм етіп. Алдына пайғамбарды отырғызып: - Әріпті(харіпті) оқы! - деді баз көрсетіп. Деп айтты: - Оқымаймын, хатты танып, Жасымнан көргемін жоқ мектеп барып. Ішінде бұл хысырыиардың жазуы жоқ, Қолға алып қарағанмен назар салып. Жебірейіл: - Бағымла, - деп, және берді, Расулды қанатымен қысып алды: - Бұл хатты, иа, Мұхаммед, оқығыл! - деп, Алдына ол хысырыиарды және салды. Пайғамбар: - Білмеймін! - деп, аузын ашты, Үшінші қолтығына және басты. Бұл сапар қысқанында Мұхаммедтің Сынбаққа қабырғасы жақындасты. Хысырыиарды оқы! - деп, және берді, Қолына Расул-құда алып көрді. Ақырағының Құрандағы сүрелері Өзінің тәртібінде жазған ер-ді. Жебірейіл бір аяғын жерге ұрды, Бір бұлақ әзір(хазір) болып шығып тұрды. Үйреткен тағылымы бірла таһарат алып, Жебірейіл имам болып, намаз қылды. Осындай неше түрлі жол көрсетіп, Өзінің мекеніне қалды кетіп. "Көзіме бұл көрінген жын ба екен?"- деп, Пайғамбар ойлар еді пікір етіп. Меккеге Расул-құда қайтып барып, Жығылды байғұс болып, есін танып. - Тоныммен, жә, Хадиша, бүрке! - деді, Бұл көрген ісіне һәм қайран қалып. Деп айтты: - Иа, Құдая, тыңда(тыңла) сөзім! Ғажайып бір нәрсені көрді көзім. Жебірейіл: "Мәлікпін!"- деп, хабар берді, Сескеніп, ойланамын: "жын!"- деп өзім. Хадиша пайғамбардан мұны біліп, Білдірді үшбу сөзді аз һар қылып: - Көңіліңіз, иа, Мұхаммед, ренжімесін, Жебірейіл бола ма? - деп, - қиял кіріп! Екінші ол мақлұқат көрінгенде, Сол уақыт білдіріңіз айтып маңа(маған). Алдына өз басымды жалаңаштап(жалаңашлап), Шығарып көрсетейін шашымды аңа!(оған). Шаш көрсе, періштелер қарап тұрмас, Ол жерге екінші қадам ұрмас. Әйелдің ғаурат жері ашылғанмен, Шошынып жын-перілер перде қылмас. Көңіліне бұл сөзді айтып, қуат берді, Ол ғарға Хадиша мен Расул келді. Екеуі харар алып отырғанда, Жебірейіл Хақтың әмірімен көктен келді. Расулдің қатарына тұрды келіп, Білдірді Хадишаға хабар беріп. Пердесін басындағы ашып еді, Жебірейіл ғайып болды шашын көріп. Расулдан: - Көрдің бе? - деп, жауап сұрды(сұрады), Пайғамбар кеткендігін мағұлым қылды. Хадиша қуанғаннан нағыра тартып, Фәриод қып Мұхаммедке әуез берді. Дер еді әуез қылып: - Иа, Мухаммед, Расулдық құтлы болсын, болыңыз шат. Ахырдың пайғамбары сіз болдыңыз, Елеусіз көңіліңізді ғамиден азат. Шатланып, әр түрлі сөз айтар ер-ді, Тауратта көргенлерінен хабар берді. - Кәпірді дағуат етіп, дінге сал! - деп, Алшедан фахиы бірлан аят енді. Әуелі Хадишаны дағуат қылды, Уалміт алтухид айтып дінге кірді. Айтылған ол бұлақтан таһарат алып, Тағылым мен намазды һәм оқып білді. Екінші ислам дінін тапты Ғалы, Хақжолға дағуат етті Расул, әні! Ғалының дінге қалай кіргенінің Айтылар үшбу түрлі табыслары. Ол уақытта жарлы болып Әбутәліп, Ғалыны сақтар еді Расул алып. Бір күні намаз оқып тұрғанында, Үстіне хазір болды Ғалы барып. Ғалы айтты: - Жә, Мухаммед, жақсы көрем, Қылғаның қандай астор айла мақлұм. Ғалыге Расул айтты: - Хабардар бол, Алланың бұйрығы – ол - бұл қылғаным. Сен-дағы мұсылман бол, дінге кіріп, Хақты біл, мені-Расул бір Хақ біліп. Алланың Әмір, Мағрүб асе еткен, От путқа табынбақтан алыс жүріп. Ғалы айтты: - Көрмеп едім бұрын мұны, Бұл емес ажыд Адамның тұтқан діні. Онан(андан) соң рұқсат(ұлықсат) берсе, дінге түс, Атаммен ақылдасып үшбу түні. Ғаліге тағайын етіп айтты Расул: - Кірмесең Хақ жолына қылмай қабыл, "Дінге ен!"- деп, менің айтқан бұл сөзімді, Ешкімге әзһара(әшкере) етпей, жасырын қыл! Расулдан рұқсат алып, Ғалы кетті, Әр түрлі ой ойланып, ол түн өтті. Көңіліне Қадір-құда нұрын төгіп, Кірмекті дін жолына қабыл етті. Және айтты: - Әуелінде(аууалында) атам Халыб, "Расулдің тұр-деп еді - тілін алып." "Дінге ен!"- деп, айтқан әмірін қабыл қылсам, Атам һәм мақұл көрер арызланып. Мұз ойылып, Расулге келіп ерте бірлан, Тоқталмай дінге кірді етіп иман. Санады сол уақытта Мәртазаның Он жылға толып еді жасы һаман. Расулге дүйсенбі күн Уахи келді, - Хақ жолға дағуат ет! - деп, хабар берді. Алланың бірлігіне калима айтып, Мәртаза сейсенбі күн дінге енді. Айадахарыс(Аббадахарис) еді - үшіншісі, Деп айтар: "Пайғамбардың азатлысы". Ілгеріде: "Перзентім", - деп, лақап қылған, "Расулдің ұғлы", - дер-ді көрген кісі. Діндерін жүрер еді құп жасырып, Көрмейтін халыт жайда намаз қылып. Бұлардың мұндай болған істерінен(асларынан), Бір күні хабарланды Әбутәліп. Пайғамбар, Ғалы бірлан тауға кетіп, Бір жайда тұрар еді намаз етіп. - Жә, Расул, бұл қылғаның қандай іс?- деп, Қасына Әбутәліп келді жетіп. Әбутәліп қара сол айтты: - Бол хабардар, Атамыз Ибраһимнің діні дүрлар. Бір Құда мені Расул, бір хақ етті, Дінге еніп, Хақ жолына барыңыздар! Расулге бұл сөзді айтты Әбутәліп: - Сөзіңнің растығы тұр мағлұмланып. Сөйтсе де ата-бабам дінін қойып, Хақ жолға кіре алмаймын, тіліңді алып. Құрайыштың адамдарын дағуат етіп, Дінге сал, тіл алғанын, жол көрсетіп. Тәнімде жан барында ашша(айтса) Алла, Ешкімнен ренжімесін зиян жетіп. Расулге бұл сөзді айтып қуат берді, Меккеге баршасы һәм қайтып келді. Төртінші-иман етіп, дінге кірген- Хазірет Әбубәкір - Сылдық еді.

Жаллат асми факің-қажы дана,
Халық еттің мақұлықаттың бәрін һама.
Достыңа уахи келген оқиғасын,
Айтпағыма иланғайсың асан маңа.
Расулының жасы шарфы(шарсы) қырыққа келді,
Көрінген тас, ағаштар(ағашлар) сәлем берді.
Ғайыптан неше түрлі сөз естіліп,
Әр не түрлі алты айғаша түстер көрді.
Мұныңмен алты ай һәм тамам болды,
Бір күні ғар қасіретке Расул барды..
Сол жерде жалғыз өзі отырғанда,
Көздерін ғал бақылап, ұйқы алды.
Жебірейіл сол мезгілде келді жетіп,
Оятты пайғамбарды бір тербетіп.
Қараса атырабына еш адам жоқ,
Көздері және кетті ұйқыға елтіп.
Жебірейіл пайғамбарға және келді:
"Тұрғыл!"- деп, жағымды әуез берді.
Оянып атырабына назар салып,
Есігінде бір адам тұр, әне, көрді.
Ол адам тысқа шығып кетті жүріп,
Орыннан ғұміт һәм барды тұрып.
Сафа мен Маруа таудың арасында
Бір мәрте бабын жазды паруаз қылып.
Көтермей аяқтарын жерде тұрды,
Аспанға ұзайғаннан басы жетті.
Күншығыс, күнбатыстың баршасын һәм
Жазғанда қанаттары алып кетті.
Пайғамбар назар салып көрді, әні,
Бар еді алты жүз мың қанаттары.
Төрт бұрышын дүниенің жабар еді,
Егерде жерге түссе, жалғыз қыры.
Бар еді шағидланған жүзінде нұр,
Маңқысы ағызасында бірнеше тұр.
Періште малақлардың ішінде һәм,
Көрмекке артық сұлу оның(аның) тұр.
Ол айтты:
- Мен, Жебірейіл, сөзім тыңда!
Алланың пәрменімен келдім мұнда.
Фазылымен Алла сізге кәрім етіп,
Пайғамбарлықты мағбас етті анысы жанға!
- Міне, - деп, қалтасынан хат шығарып, Расулға:
- Оқығыл! - деп, берді Ялып.
Жәннаттың хысырыиарымен жазған еді,
Деп айтты:
- Оқымаймын, хатты танып.
Жебірейіл Мұхаммедке келді жетіп,
Бір қысты қанатымен марқұм етіп.
Алдына пайғамбарды отырғызып:
- Әріпті(харіпті) оқы! - деді баз көрсетіп.
Деп айтты:
- Оқымаймын, хатты танып,
Жасымнан көргемін жоқ мектеп барып.
Ішінде бұл хысырыиардың жазуы жоқ,
Қолға алып қарағанмен назар салып.
Жебірейіл:
- Бағымла, - деп, және берді,
Расулды қанатымен қысып алды:
- Бұл хатты, иа, Мұхаммед, оқығыл! - деп,
Алдына ол хысырыиарды және салды.
Пайғамбар:
- Білмеймін! - деп, аузын ашты,
Үшінші қолтығына және басты.
Бұл сапар қысқанында Мұхаммедтің
Сынбаққа қабырғасы жақындасты.
Хысырыиарды оқы! - деп, және берді,
Қолына Расул-құда алып көрді.
Ақырағының Құрандағы сүрелері
Өзінің тәртібінде жазған ер-ді.
Жебірейіл бір аяғын жерге ұрды,
Бір бұлақ әзір(хазір) болып шығып тұрды.
Үйреткен тағылымы бірла таһарат алып,
Жебірейіл имам болып, намаз қылды.
Осындай неше түрлі жол көрсетіп,
Өзінің мекеніне қалды кетіп.
"Көзіме бұл көрінген жын ба екен?"- деп,
Пайғамбар ойлар еді пікір етіп.
Меккеге Расул-құда қайтып барып,
Жығылды байғұс болып, есін танып.
- Тоныммен, жә, Хадиша, бүрке! - деді,
Бұл көрген ісіне һәм қайран қалып.
Деп айтты:
- Иа, Құдая, тыңда(тыңла) сөзім!
Ғажайып бір нәрсені көрді көзім.
Жебірейіл: "Мәлікпін!"- деп, хабар берді,
Сескеніп, ойланамын: "жын!"- деп өзім.
Хадиша пайғамбардан мұны біліп,
Білдірді үшбу сөзді аз һар қылып:
- Көңіліңіз, иа, Мұхаммед, ренжімесін,
Жебірейіл бола ма? - деп, - қиял кіріп!
Екінші ол мақлұқат көрінгенде,
Сол уақыт білдіріңіз айтып маңа(маған).
Алдына өз басымды жалаңаштап(жалаңашлап),
Шығарып көрсетейін шашымды аңа!(оған).
Шаш көрсе, періштелер қарап тұрмас,
Ол жерге екінші қадам ұрмас.
Әйелдің ғаурат жері ашылғанмен,
Шошынып жын-перілер перде қылмас.
Көңіліне бұл сөзді айтып, қуат берді,
Ол ғарға Хадиша мен Расул келді.
Екеуі харар алып отырғанда,
Жебірейіл Хақтың әмірімен көктен келді.
Расулдің қатарына тұрды келіп,
Білдірді Хадишаға хабар беріп.
Пердесін басындағы ашып еді,
Жебірейіл ғайып болды шашын көріп.
Расулдан:
- Көрдің бе? - деп, жауап сұрды(сұрады),
Пайғамбар кеткендігін мағұлым қылды.
Хадиша қуанғаннан нағыра тартып,
Фәриод қып Мұхаммедке әуез берді.
Дер еді әуез қылып:
- Иа, Мухаммед,
Расулдық құтлы болсын, болыңыз шат.
Ахырдың пайғамбары сіз болдыңыз,
Елеусіз көңіліңізді ғамиден азат.
Шатланып, әр түрлі сөз айтар ер-ді,
Тауратта көргенлерінен хабар берді.
- Кәпірді дағуат етіп, дінге сал! - деп,
Алшедан фахиы бірлан аят енді.
Әуелі Хадишаны дағуат қылды,
Уалміт алтухид айтып дінге кірді.
Айтылған ол бұлақтан таһарат алып,
Тағылым мен намазды һәм оқып білді.
Екінші ислам дінін тапты Ғалы,
Хақжолға дағуат етті Расул, әні!
Ғалының дінге қалай кіргенінің
Айтылар үшбу түрлі табыслары.
Ол уақытта жарлы болып Әбутәліп,
Ғалыны сақтар еді Расул алып.
Бір күні намаз оқып тұрғанында,
Үстіне хазір болды Ғалы барып.
Ғалы айтты:
- Жә, Мухаммед, жақсы көрем,
Қылғаның қандай астор айла мақлұм.
Ғалыге Расул айтты:
- Хабардар бол,
Алланың бұйрығы – ол - бұл қылғаным.
Сен-дағы мұсылман бол, дінге кіріп,
Хақты біл, мені-Расул бір Хақ біліп.
Алланың Әмір, Мағрүб асе еткен,
От путқа табынбақтан алыс жүріп.
Ғалы айтты:
- Көрмеп едім бұрын мұны,
Бұл емес ажыд Адамның тұтқан діні.
Онан(андан) соң рұқсат(ұлықсат) берсе, дінге түс,
Атаммен ақылдасып үшбу түні.
Ғаліге тағайын етіп айтты Расул:
- Кірмесең Хақ жолына қылмай қабыл,
"Дінге ен!"- деп, менің айтқан бұл сөзімді,
Ешкімге әзһара(әшкере) етпей, жасырын қыл!
Расулдан рұқсат алып, Ғалы кетті,
Әр түрлі ой ойланып, ол түн өтті.
Көңіліне Қадір-құда нұрын төгіп,
Кірмекті дін жолына қабыл етті.
Және айтты:
- Әуелінде(аууалында) атам Халыб,
"Расулдің тұр-деп еді - тілін алып."
"Дінге ен!"- деп, айтқан әмірін қабыл қылсам,
Атам һәм мақұл көрер арызланып.
Мұз ойылып, Расулге келіп ерте бірлан,
Тоқталмай дінге кірді етіп иман.
Санады сол уақытта Мәртазаның
Он жылға толып еді жасы һаман.
Расулге дүйсенбі күн Уахи келді,
- Хақ жолға дағуат ет! - деп, хабар берді.
Алланың бірлігіне калима айтып,
Мәртаза сейсенбі күн дінге енді.
Айадахарыс(Аббадахарис) еді - үшіншісі,
Деп айтар: "Пайғамбардың азатлысы".
Ілгеріде: "Перзентім", - деп, лақап қылған,
"Расулдің ұғлы", - дер-ді көрген кісі.
Діндерін жүрер еді құп жасырып,
Көрмейтін халыт жайда намаз қылып.
Бұлардың мұндай болған істерінен(асларынан),
Бір күні хабарланды Әбутәліп.
Пайғамбар, Ғалы бірлан тауға кетіп,
Бір жайда тұрар еді намаз етіп.
- Жә, Расул, бұл қылғаның қандай іс?- деп,
Қасына Әбутәліп келді жетіп.
Әбутәліп қара сол айтты:
- Бол хабардар, Атамыз Ибраһимнің діні дүрлар.
Бір Құда мені Расул, бір хақ етті,
Дінге еніп, Хақ жолына барыңыздар!
Расулге бұл сөзді айтты Әбутәліп:
- Сөзіңнің растығы тұр мағлұмланып.
Сөйтсе де ата-бабам дінін қойып,
Хақ жолға кіре алмаймын, тіліңді алып.
Құрайыштың адамдарын дағуат етіп,
Дінге сал, тіл алғанын, жол көрсетіп.
Тәнімде жан барында ашша(айтса) Алла,
Ешкімнен ренжімесін зиян жетіп.
Расулге бұл сөзді айтып қуат берді,
Меккеге баршасы һәм қайтып келді.
Төртінші-иман етіп, дінге кірген-
Хазірет Әбубәкір - Сылдық еді.

© 2009-2024, Қарағанды облыстық мешіті Сайт материалдарын қолдану үшін